หน้าแรก โครงสร้างศูนย์ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร อ.นิเทศก์ สถานที่ฝึกฯ ภาคนิพนธ์ ติดต่อเรา

รหัสนักศึกษา

รหัสผ่าน

 

รหัสยืนยัน

 
[ลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบศูนย์ฝึกฯ]

แนวคิดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ความหมายและความสำคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

หลักการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คำอธิบายรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของแต่ละสาขาวิชาในคณะวิทยาการจัดการ
วัตถุประสงค์และขอบข่ายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สรุปขั้นตอนของกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 

 

 

กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ขั้นตอนหรือกระบวนการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมี 3 ขั้นตอน คือ

ขั้นการเตรียมการก่อนการฝึก (Pre Training)

ในขั้นนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อเตรียมตัวนักศึกษาให้มีความพร้อมด้านต่าง ๆ ก่อนการฝึก โดยนักศึกษาจะต้องผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1) การปฐมนิเทศ นักศึกษาทุกคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ เพื่อทำความเข้าใจ ขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางตน การรับทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การลงบันทึกรายการเอกสาร การฝึกและการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ระหว่าง การฝึก การจัดทำภาคนิพนธ์ ฯลฯ

2) การประชุมร่วมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติในการดำเนินงานตามโครงการพิเศษในรูปของโครงการทางธุรกิจ หรือโครงการกิจกรรมทางวิชาการที่กลุ่มกำหนด

3) การพบอาจารย์นิเทศก์ เพื่อประสานการปรึกษาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เช่น การฝึกในสถานประกอบการ การฝึกในโครงการพิเศษ การจัดทำรายงาน การดำเนินโครงการพิเศษ และการจัดทำภาคนิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์

4) การจัดทำหนังสือ เพื่อขออนุเคราะห์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

(1) กรอกแบบฟอร์มข้อมูลนักศึกษาทางอินเตอร์เน็ตที่ระบบสารสนเทศศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ

(2) คณะ ฯ และมหาวิทยาลัยออกหนังสือขออนุเคราะห์การฝึก ฯ ไปยังสถานประกอบการ ในกรณีที่นักศึกษาที่ยังไม่ได้ทำงาน และออกหนังสือส่งตัวฝึกประสบการณ์ ไปยังหัวหน้าสถานประกอบการสำหรับนักศึกษาทุกคน

ขั้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (On the Job Training)

ขั้นหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Post Training) เป็นขั้นตอนปัจฉิมนิเทศ การฝึกประสบการณ์ นักศึกษาทุกกลุ่มโครงการจะต้องประชุมร่วมเพื่อกำหนดโครงการจัดกิจกรรมหลังการฝึกซึ่งมีกิจกรรมสำคัญคือ

1)ภาควิชาการ จะมีกิจกรรมสำคัญคือ

  • การอภิปรายหรือบรรยายพิเศษทางวิชาการ
  • การนำเสนอผลงานการฝึก ฯ และรายงานการฝึก ฯ
  • การจัดนิทรรศการแสดงผลงานการฝึกฯ
  • การสัมมนาการฝึกฯ
  • อื่น ๆ

2) ภาคนันทนาการ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ ความรับผิดชอบ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา นักศึกษากับอาจารย์ และคณะฯ ในรูปงานบันเทิงตามความเหมาะสมและโดยความเห็นชอบของนักศึกษา

3 ) ภาคปัจฉิมนิเทศ เพื่อสรุปผลของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตลอดจนให้นักศึกษาเสนอแนวคิดในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อคณะฯ นำไปพัฒนากระบวนการ ฝึกประสบการณ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

 

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 053-885808 FAX:053-855809