เข้าสู่ระบบ

 • รหัสนักศึกษา :
  รหัสผ่าน :
  รหัสยืนยัน :

ข้อมูลทั่วไป

บุคลากร

 • อ.พลศรัณย์  ศันยทิพย์
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   
  น.ส.จารุณี  อินต๊ะสอน
  นักวิชาการศึกษา
  (งานฝึกประสบการณ์)
 •  

  ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไชต์

   


   
   

  ผลคะแนนโหวต

   
 • Statistics
   Today
  13
   Yesterday
  28
   This Month
  53
   Last Month
  1,071
  This Year
  15,511
  Last Year
  10,494
   Record: 05/02/2012
 • ขณะนี้มี 1 บุคคล ออนไลน์

  แนวคิดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

        การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มุ่งเสริมให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงในการทำงานเป็นการเรียนรู้สถานการณ์และสภาพการณ์ที่เป็นจริงของการทำงาน อีกทั้งเป็นการนำเอาความรู้ที่ได้รับทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติไปทดลองใช้ เพื่อเป็นการตอกย้ำให้เกิดความชัดเจนเห็นจริงในองค์ความรู้ที่ได้รับอันจะเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมในพฤติกรรมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุคลิกภาพ สติปัญญา เจตคติ ที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อที่จะออกไปดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลต่อสังคมในที่สุด
สารสนเทศ คณะ
สารสนเทศ ศูนย์ฝึกฯ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885808 FAX:053-855809