เข้าสู่ระบบ

 • รหัสนักศึกษา :
  รหัสผ่าน :
  รหัสยืนยัน :

ข้อมูลทั่วไป

บุคลากร

 • อ.พลศรัณย์  ศันยทิพย์
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   
  น.ส.จารุณี  อินต๊ะสอน
  นักวิชาการศึกษา
  (งานฝึกประสบการณ์)
 •  

  ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไชต์

   


   
   

  ผลคะแนนโหวต

   
 • Statistics
   Today
  13
   Yesterday
  28
   This Month
  53
   Last Month
  1,071
  This Year
  15,511
  Last Year
  10,494
   Record: 05/02/2012
 • ขณะนี้มี 1 บุคคล ออนไลน์

  ความหมายและความสำคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

        2.1 ความหมาย
        การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือการฝึกงาน หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนที่กระทำร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ เพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้ทักษะและเจตคติ ที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพ เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการสามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมและก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

        2.2 ความสำคัญ
        โดยทั่วไปการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาก็เพื่อมุ่งหวังการผลิตกำลังคน (manpower) และพัฒนามนุษย์ (manhood) ในระดับวิชาชีพชั้นสูง (professional) หรือระดับกึ่งวิชาชีพชั้นสูง (semi-professional) วิชาชีพชั้นสูงนั้นจะเน้นคุณลักษณะที่สำคัญ 6 ประการ คือ

                 2.2.1 มีสำนึกของการบริการสาธารณะมีความผูกพันในหน้าที่ของวิชาชีพ
                 2.2.2 มีองค์ความรู้และทักษะที่อยู่เหนือความเข้าใจของคนทั่วไป
                 2.2.3 ใช้ระยะเวลายาวในการฝึกฝนความชำนาญในวิชาชีพ
                 2.2.4 มีอิสระในการตัดสินใจตามขอบข่ายของงานที่กำหนด
                 2.2.5 มีการควบคุมมาตรฐานของการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
                 2.2.6 มีจรรยาบรรณเป็นกรอบในการประกอบวิชาชีพ

        จากเกณฑ์ทั้ง 6 ประการ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาชีพ ใดก็ตาม กระบวนการจัดการศึกษาจะต้องสามารถสร้างดุลยภาพระหว่างด้านองค์ความรู้ ด้านทักษะปฏิบัติและด้านคุณธรรม การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจึงมีความสำคัญต่อการบูรณาการด้านต่างๆ ให้เป็นหนึ่งเดียวและมีความประสานกลมกลืนเสริมสร้างคุณลักษณะของผลผลิตทางการศึกษาที่พึงประสงค์
สารสนเทศ คณะ
สารสนเทศ ศูนย์ฝึกฯ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885808 FAX:053-855809