เข้าสู่ระบบ

 • รหัสนักศึกษา :
  รหัสผ่าน :
  รหัสยืนยัน :

ข้อมูลทั่วไป

บุคลากร

 • อ.พลศรัณย์  ศันยทิพย์
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   
  น.ส.จารุณี  อินต๊ะสอน
  นักวิชาการศึกษา
  (งานฝึกประสบการณ์)
 •  

  ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไชต์

   


   
   

  ผลคะแนนโหวต

   
 • Statistics
   Today
  13
   Yesterday
  28
   This Month
  53
   Last Month
  1,071
  This Year
  15,511
  Last Year
  10,494
   Record: 05/02/2012
 • ขณะนี้มี 1 บุคคล ออนไลน์

  คำอธิบายรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของแต่ละสาขาวิชาในคณะวิทยาการจัดการ

        หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้แก่

                - หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ได้แก่สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการโฆษณา นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ แขนงวิชา การสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวารสารศาสตร์
                - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ได้แก่สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
                - หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ได้แก่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
                - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ได้แก่สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน

        ดังนั้น รายวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในแต่ละหลักสูตรจึงแตกต่างกันไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

        สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แต่ละแขนงวิชา

        AD 3802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพโฆษณา  6(560)
        Field Experience in Advertising
        ฝึกปฏิบัติงานด้านการโฆษณาในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชนโดยการนำความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดให้มีการปฐมนิเทศ การติดตามนิเทศเพื่อประเมินและปรับปรุง และจัดปัจฉิมนิเทศ เพื่ออภิปรายและสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

        JR 3802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวารสารสนเทศ   6(560)
        Field Experience in Journalism
        ฝึกปฏิบัติงานด้านวารสารสนเทศในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชนโดยการนำความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดให้มีการปฐมนิเทศ การติดตามนิเทศเพื่อประเมินและปรับปรุง และจัดปัจฉิมนิเทศ เพื่ออภิปรายและสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

        MC 3802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสื่อสารมวลชน  6(560)
        Field Experience in Mass Communications
        ฝึกปฏิบัติงานด้านการสื่อสารมวลชนในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชนโดยการนำความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดให้มีการปฐมนิเทศ การติดตามนิเทศเพื่อประเมินและปรับปรุง และจัดปัจฉิมนิเทศ เพื่ออภิปรายและสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

        PR 3802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพประชาสัมพันธ์  6(560)
        Field Experience in Public Relations
        ฝึกปฏิบัติงานด้านการโฆษณาในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชนโดยการนำความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดให้มีการปฐมนิเทศ การติดตามนิเทศเพื่อประเมินและปรับปรุง และจัดปัจฉิมนิเทศ เพื่ออภิปรายและสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

        สาขาวิชาการจัดการ

        MGT 4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ  6(560)
        Field Experience in Management
        รายวิชาบังคับก่อน :ต้องสอบผ่าน MGT 3801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
        จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบริหารธุรกิจ ในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนำความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้กับสถานการณ์จริงจัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ และจุดให้มีการปัจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายปัญหาการฝึกประสบการณ์ที่เกิดขึ้น และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยอาจจัดให้มีการฝึกประสบการณ์ทั้งหมด หรือ ฝึกประสบการณ์และทำโครงการพิเศษหรือฝึกประสบการณ์และทำภาคนิพนธ์

        สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

        HRM 4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารทรัพยากรมนุษย์  6(560)
        Field Experience in Human Resource Management
        รายวิชาบังคับก่อน : ต้องสอบผ่านรายวิชา HRM 3801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารทรัพยากรมนุษย์
        จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนำความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้สถานการณ์จริง จัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ และจัดให้มีการปัจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายปัญหาการฝึกประสบการณ์ที่เกิดขึ้น และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยอาจจัดให้ฝึกประสบการณ์ทั้งหมด หรือฝึกประสบการณ์และทำโครงการพิเศษหรือฝึกประสบการณ์และทำภาคนิพนธ์

        สาขาวิชาการตลาด

        MK4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด  6(560)
        experience in marketing
        ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการตลาดในสถานประกอบการของหน่วยงานรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรเอกชนภายใต้การควบคุมและการดูแลของอาจารย์นิเทศหรืออาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานนั้นเป็นผู้คอยให้คำแนะนำ ซึ่งการฝึกประสบการณ์นั้นอาจจัดให้ฝึกประสบการณ์ทั้งหมด หรือการฝึกประสบการณ์พร้อมกับการจัดทำโครงการพิเศษ หรือการฝึกประสบการณ์พร้อมกับการจัดทำภาคนิพนธ์ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับงาน ด้านการตลาด

        สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

        BCOM 4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  6(560)
        Field Experience in Business Computer
        วิชาบังคับก่อน : ต้องสอบผ่าน BCOM4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        การจัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ และเน้นการใช้คอมพิวเตอร์ในองค์กรธุรกิจ ในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ดูแลของสถานประกอบการณ์ โดยนำความรู้ทั้งทางภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง จัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ และจัดให้มีการปัจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายปัญหาการฝึกประสบการณ์ที่เกิดขึ้น และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยอาจจัดให้ฝึกประสบการณ์ทั้งหมด หรือฝึกประสบการณ์และทำโครงการพิเศษหรือฝึกประสบการณ์และทำภาคนิพนธ์

        สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน

        ACC 4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี  6(560)
        Accounting
        วิชาบังคับก่อน : ต้องสอบผ่านรายวิชา ACC 4803 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
        จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการปฏิบัติงานการบัญชีในหน่วยงานรัฐบาลรัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนำความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริงจัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์และจัดให้มีการปัจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายปัญหาการฝึกประสบการณ์ที่เกิดขึ้น และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยอาจจัดให้ฝึกประสบการณ์ทั้งหมดหรือฝึกประสบการณ์และทำโครงการพิเศษ หรือฝึกประสบการณ์และทำภาคนิพนธ์ และกำหนดให้มีการปฏิบัติงานทางการบัญชี โดยนับชั่วโมงการปฏิบัติงานเฉพาะบัญชี ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์

        สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

        ECON 4804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเศรษฐศาสตร์   6(560)
        Field Experience in Economics
        รายวิชาบังคับก่อน : ต้องสอบผ่านรายวิชา ECON 4801 รายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์ วิชาชีพทางเศรษฐศาสตร์
        ฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยนำความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริงเฉพาะด้านตามความสนใจ

        ECON 4805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  6(560)
        Field Experience in Business Economics
        รายวิชาบังคับก่อน : ต้องสอบผ่านรายวิชา ECON 4802 รายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์ วิชาชีพทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
        ฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ซึ่งเกี่ยวข้องกับ กิจกรรมทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ โดยนำความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริงเฉพาะด้านตามความสนใจ

        ECON 4806 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเศรษฐศาสตร์การเงิน  6(560)
        Field Experience in Financial Economics
        รายวิชาบังคับก่อน : ต้องสอบผ่านรายวิชา ECON 4803 รายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์ วิชาชีพทางเศรษฐศาสตร์การเงิน
        ฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ซึ่งเกี่ยวข้องกับ กิจกรรมทางเศรษฐศาสตร์การเงิน โดยนำความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริงเฉพาะด้านตามความสนใจ

สารสนเทศ คณะ
สารสนเทศ ศูนย์ฝึกฯ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885808 FAX:053-855809