เข้าสู่ระบบ

 • รหัสนักศึกษา :
  รหัสผ่าน :
  รหัสยืนยัน :

ข้อมูลทั่วไป

บุคลากร

 • อ.พลศรัณย์  ศันยทิพย์
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   
  น.ส.จารุณี  อินต๊ะสอน
  นักวิชาการศึกษา
  (งานฝึกประสบการณ์)
 •  

  ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไชต์

   


   
   

  ผลคะแนนโหวต

   
 • Statistics
   Today
  13
   Yesterday
  28
   This Month
  53
   Last Month
  1,071
  This Year
  15,511
  Last Year
  10,494
   Record: 05/02/2012
 • ขณะนี้มี 1 บุคคล ออนไลน์

  วัตถุประสงค์และขอบข่ายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

        1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในลักษณะงานของหน่วยงานต่างๆ ที่สอดคล้องกับวิชาการสาขาวิชาชีพของตน
        2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสาขาวิชาของตนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
        3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เกิดผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ
        4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาและพัฒนางานของตนเองให้ดียิ่งขึ้นได ้
        5. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะประกอบอาชีพ หรือสร้างงานให้กับตนเอง
        6. เพื่อให้นักศึกษาเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
        7. เพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย
        8. เพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่องานตามสาขาวิชาชีพของตน

  ขอบข่ายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

        การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษามุ่งให้นักศึกษาได้ฝึกงานในลักษณะงานที่ตรงตามสาขาวิชาชีพที่ตนเองกำลังศึกษาอยู่ซึ่งบางสาขาวิชาชีพมีลักษณะงานที่กว้างขวางมากนักศึกษามีข้อจำกัดในการฝึกปฏิบัติงานที่จะให้ครอบคลุมทุกลักษณะงานได้ คณะวิทยาการจัดการจึงให้โอกาสนักศึกษาเลือกฝึกปฏิบัติงานที่นักศึกษาสนใจ และประสงค์จะแสวงหาประสบการณ์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานฝึกประสบการณ์ฯ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบในคณะสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตาม คณะวิทยาการจัดการจะปรับปรุงระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยใช้แนวทางของระบบสหกิจศึกษา คณะจะดำเนินการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักศึกษา ตลอดจนประชุมชี้แจงสถานประกอบการทุกแห่งที่ต้องการรับนักศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันในวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ในการส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ
สารสนเทศ คณะ
สารสนเทศ ศูนย์ฝึกฯ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885808 FAX:053-855809