เข้าสู่ระบบ

 • รหัสนักศึกษา :
  รหัสผ่าน :
  รหัสยืนยัน :

ข้อมูลทั่วไป

บุคลากร

 • อ.พลศรัณย์  ศันยทิพย์
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   
  น.ส.จารุณี  อินต๊ะสอน
  นักวิชาการศึกษา
  (งานฝึกประสบการณ์)
 •  

  ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไชต์

   


   
   

  ผลคะแนนโหวต

   
 • Statistics
   Today
  13
   Yesterday
  28
   This Month
  53
   Last Month
  1,071
  This Year
  15,511
  Last Year
  10,494
   Record: 05/02/2012
 • ขณะนี้มี 1 บุคคล ออนไลน์

  สรุปขั้นตอนของกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

        1. นักศึกษาที่จะทำการฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้นั้น ต้องผ่านการประเมินผลในรายวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยต้องได้ระดับคะแนนต้องไม่ต่ำกว่า C
        2. นักศึกษาเข้าใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ ในเว็บไซต์คณะหรือที่เว็บไซต์ www.mpec.cmru.ac.th แล้วนำเอกสาร ใบแจ้งจำนงของฝึกประสบการณ์ส่งที่งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยผ่านการอนุมัติเห็นชอบสถานที่ฝึกประสบการณ์จากอาจารย์ผู้สอนรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์หรือหัวหน้าสาขาวิชา เพื่อดำเนินการออกหนังสือราชการขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ยังสถานประกอบการหรือหน่วยงานต่างๆ ที่นักศึกษามีความจำนงต้องการไป ฝึกประสบการณ์
        3. ให้นักศึกษามารับหนังสือราชการขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์หลังจากที่ยื่นใบแจ้งจำนง 1 วัน จากนั้นให้นำไปยื่นความจำนงที่สถานประกอบการหรือหน่วยงาน ยกเว้นกรณีนักศึกษาภาคพิเศษที่มีงานทำประจำ เมื่อยื่นเอกสาร ที่งานฝึกประสบการณ์จะรับเฉพาะหนังสือราชการส่งตัวหนังสือเพื่อรายงานเข้ารับการฝึกประสบการณ์เท่านั้นในวันปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ก่อนออกฝึกฯ
        4. สถานประกอบการหรือหน่วยงานจะทำการตอบรับนักศึกษาขอฝึกประสบการณ์โดยการส่งแบบตอบรับมายังคณะวิทยาการจัดการทางไปรษณีย์ โทรสารหรือสามารถนัดให้นักศึกษามารับเอกสารแบบตอบรับก็ได้
        5. เมื่อสถานประกอบการหรือหน่วยงานตอบรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์จากนั้นงานฝึกประสบการณ์จะดำเนินการออกหนังสือราชการส่งตัวนักศึกษาอีก 1 ฉบับ เพื่อมอบให้นักศึกษานำไปรายงานตัวในวันแรกของการฝึกประสบการณ์
        6. คณะวิทยาการจัดการจะดำเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งในวันปฐมนิเทศนักศึกษาจะได้รับหนังสือส่งตัว พร้อมคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
        7. นักศึกษาทำการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในช่วงเวลาที่คณะกำหนด
        8. ระหว่างนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษามาพบอาจารย์นิเทศก์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อจัดทำภาคนิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ ธุรกิจจำลอง(ภาคพิเศษ) ควบคู่การฝึกประสบการณ์
        9. อาจารย์นิเทศก์จากคณะวิทยาการจัดการ ทำการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ที่สถานที่ฝึกฯ
        10. ผู้นิเทศก์จากสถานประกอบการหรือหน่วยงานทำการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
        11. นักศึกษากลับมหาวิทยาลัย เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่คณะวิทยาการจัดการกำหนด
        12. สถานประกอบการหรือหน่วยงานส่งตัวนักศึกษากลับมหาวิทยาลัย โดยมีจดหมาย/หนังสือราชการจ่าหน้าซองถึงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ฝากให้นักศึกษาถือกลับไปยังมหาวิทยาลัย หรือจะจัดส่งทางไปรษณีย์ก็ได้
        13. สถานประกอบการหรือหน่วยงาน ส่งแบบประเมินการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาไปยัง ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยให้นักศึกษาถือกลับไปยังมหาวิทยาลัยหรือจะจัดส่งทางไปรษณีย์ก็ได้ ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากการฝึกประสบการณ์สิ้นสุดลง
        14. คณะวิทยาการจัดการ จัดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคปกติ เพื่อเป็นการสรุปประเมินผลการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา ส่วนนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคพิเศษนักศึกษาต้องเป็นจัดผู้ดำเนินการจัดงานปัจฉิมเอง
        15. คณะวิทยาการจัดการ ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาเป็นรายบุคคลตามระเบียบการวัดและการประเมินผลของมหาวิทยาลัยต่อไป
สารสนเทศ คณะ
สารสนเทศ ศูนย์ฝึกฯ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885808 FAX:053-855809