เข้าสู่ระบบ

 • รหัสนักศึกษา :
  รหัสผ่าน :
  รหัสยืนยัน :

ข้อมูลทั่วไป

บุคลากร

 • อ.พลศรัณย์  ศันยทิพย์
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   
  น.ส.จารุณี  อินต๊ะสอน
  นักวิชาการศึกษา
  (งานฝึกประสบการณ์)
 •  

  ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไชต์

   


   
   

  ผลคะแนนโหวต

   
 • Statistics
   Today
  16
   Yesterday
  52
   This Month
  918
   Last Month
  1,293
  This Year
  5,535
  Last Year
  12,818
   Record: 05/02/2012
 • ขณะนี้มี 1 บุคคล ออนไลน์
 ประชาสัมพันธ์จ้า ..  [9/3/2558] 
 สำหรับ นศ.คณะวิทยากการจัดการ เชิญชวนค่ะ
 
 
 ประชาสัมพันธ์ข่าวคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๑. ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในไต้หวัน ขอเชิญนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมโครงการสานต่อความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในประเทศไต้หวัน ณ มหาวิทยาลัย National Chin-Yi University of Technology (NCUT) ประเทศไต้หวัน ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ใช้เวลาประมาณ ๓ สัปดาห์ สนใจสมัครเพื่อสอบคัดเลือก ตั้งแต่วันนี้ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนทุนจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (เตรียมค่าใช้จ่ายเองประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท) นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๒. ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ (The 2nd NIDA ASEAN Camp) ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้น ปี ๓ และ ปี ๔ เข้าร่วมพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำนักพัฒนา กับอาจารย์ระดับแนวหน้าของประเทศในโครงการ "ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน" รุ่นที่ ๒ (The 2nd NIDA ASEAN Camp) ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ถนนเสรีไทย กรุงเทพฯ และลงพื้นที่ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน ณ โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง จ.นครราชสีมา ไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดการเข้าค่ายกิจกรรมทั้ง ๖ วัน นอกจากจะได้สร้างเครือข่ายกับเพื่อนๆ ทั่วประเทศแล้ว ผู้เข้าร่วมค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียนจะได้ทำกิจกรรมร่วมกับ กลุ่มนักศึกษาต่างชาติจากโครงการ The 4th NIDA Summer Camp ใน ๒ วันแรกด้วย ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมค่ายได้สร้างเครือข่าย ทำความรู้จักเพื่อนต่างชาติจากทั่วโลก พร้อมกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมแต่ละประเทศ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๓. ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ด้วยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แจ้งว่า จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2558 เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร นักศึกษาที่สนใจส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
 
จำนวนผู้อ่านข่าว 159 คน
สารสนเทศ คณะ
สารสนเทศ ศูนย์ฝึกฯ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885808 FAX:053-855809