เข้าสู่ระบบ

 • รหัสนักศึกษา :
  รหัสผ่าน :
  รหัสยืนยัน :

ข้อมูลทั่วไป

บุคลากร

 • อ.พลศรัณย์  ศันยทิพย์
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   
  น.ส.จารุณี  อินต๊ะสอน
  นักวิชาการศึกษา
  (งานฝึกประสบการณ์)
 •  

  ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไชต์

   


   
   

  ผลคะแนนโหวต

   
 • Statistics
   Today
  17
   Yesterday
  35
   This Month
  734
   Last Month
  1,794
  This Year
  8,409
  Last Year
  7,276
   Record: 05/02/2012
 • ขณะนี้มี 1 บุคคล ออนไลน์

  โครงสร้างการดำเนินงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฝึกฯ ของคณะวิทยาการจัดการ
 
ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
 

ผศ.ดร.กมลทิพย์ คำใจ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดารารัตน์ ไชยยาโส
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ

ผศ. มานพ ชุ่มอุ่น
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ

อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสุนีย์ ทองอินทร์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ
  คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ฝึกฯ ของคณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์
ประธานศูนย์ฝึกฯ

ผศ.พิไล เลิศพงศ์พิรุฬห์
หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ผศ.ศิรสา สอนศรี
หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์

อาจารย์พรรณรัตน์ บุญกว้าง
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด

ผศ.ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน

ผศ.ธวัชชัย บุญมี
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ
และการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ดร.กัลยา ใจรักษ์
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวจารุณี อินต๊ะสอน
นักวิชาการศึกษา
สารสนเทศ คณะ
สารสนเทศ ศูนย์ฝึกฯ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885808 FAX:053-855809